นิทรรศการ1. “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการทหาร”เนื่องในวโรกาสครบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ มีพระราชดำริให้กองวิชาประวัติศาสตร์ ในนามส่วนการศึกษา ร่วมกับหอสมุด รร.จปร. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการทหาร” ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ณ หอสมุด รร.จปร. โดยเปิดโอกาสให้สาธารณชน และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าชมนิทรรศการประกอบไปด้วยพระราชประวัติ พระรูป ฉลองพระองค์ชุดทหาร และเครื่องใช้ส่วนพระองค์ต่างๆ เช่น สมุด หนังสือ ฯลฯ2. “ประวัติศาสตร์: สายธารสู่อนาคต”ในวโรกาสที่องค์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2536 กองวิชาประวัติศาสตร์ได้จัดแสดงนิทรรศการ เพื่อแสดงพระภารกิจขององค์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ รร.จปร. และกองวิชาประวัติศาสตร์ และสรุปผลงานของกองวิชาประวัติศาสตร์ด้านต่างๆ เช่น การเรียนการสอน การวิจัย3. “สืบค้นหลักฐานเอกสาร – สืบสรรค์งานประวัติศาสตร์: อีกกิจภาระหนึ่ง ของกองวิชาประวัติศาสตร์”ในการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “อันเนื่องด้วยสงคราม 3 ชื่อ: สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามมหาเอเชียบูรพา และสงครามเอเชียแปซิฟิก” ซึ่ง รร.จปร. และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2542 กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลการค้นคว้าเอกสารประวัติศาสตร์ในต่างประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส ซึ่งดำเนินการโดยอาจารย์ในกองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ในห้วง พ.ศ. 2535-2542 ในระหว่างที่เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ หรือที่ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทุนให้ ไปศึกษาค้นคว้าเอกสารประวัติศาสตร์ในต่างประเทศ ในการจัดแสดง นอกเหนือจากแนะนำ กองจดหมายเหตุแห่งชาติของนานาประเทศ แล้ว ได้จัดแสดงบัญชีเอกสารที่ถ่ายสำเนามาให้บริการที่ห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ฯ และเอกสารต่างๆ ตลอดจนแสดงตัวอย่างข้อมูลใหม่ที่ค้นพบจากเอกสารประวัติศาสตร์ที่ได้มา
©กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า