การวิจัย

กองวิชาประวัติศาสตร์ได้ดำเนินการวิจัยในนามโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2 เรื่องได้แก่1. ประวัติศาสตร์เมืองนครนายกเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากการค้นคว้าวิจัยเบื้องต้นเรื่อง “นครนายกกับสงครามโลกครั้งที่ 2” ซึ่งเสนอเป็นบทความในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ภาษากับประวัติศาสตร์และการเคลื่อนไหวในวิชาประวัติศาสตร์ไทย” ซึ่งจัดขึ้นที่ รร.จปร., 16-18 กุมภาพันธ์ 2533โครงการวิจัยเรื่อง “ประวัติศาสตร์เมืองนครนายก” มีองค์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์เป็นองค์ประธาน ผู้วิจัยเป็นอาจารย์จากกองวิชประวัติศาสตร์ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา และกองวิชาประวัติศาสตร์สงคราม ส่วนวิชาทหาร โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานประสานการวิจัย และพัฒนาการทหารกองทัพบก งบประมาณปี พ.ศ. 2533-2536 เป็นเงิน 476,804 บาท โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว2. การจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสยามใหม่เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากการค้นคว้าศึกษาเรื่อง “การจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสยามใหม่ในช่วง พ.ศ. 2430-2475” ซึ่งองค์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ทรงนำเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “หนึ่งศตวรรษสยามใหม่กับเน้นทางสู่อนาคต” ซึ่งจัดขึ้นที่ รร.จปร., 14-16 กุมภาพันธ์ 2543องค์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์เป็นองค์ประธานโครงการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยเป็นอาจารย์จากกองวิชาประวัติศาสตร์ กองวิชากฎหมายและ สังคมศาสตร์และอื่นๆ โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทหาร กองทัพบก โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

©กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า