banner Histdept

Vmenu

การทัศนศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2525 - ปัจจุบัน

ปี วันที่ - สถานที่
2525 24 ก.ค.25 - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
2529 22 พ.ย. 29 - อู่เชิดชัย อ.เมือง และปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
2530 27 มิ.ย. 30 - โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ อ.โคกปีบ จ.ปราจีนบุรี
27 - 30 พ.ย. 30 - จ. กำแพงเพชร จ.ตาก จ.สุโขทัย (นนร. ชั้นปีที่ 4)
2531 19 - 22 พ.ค. 31 - อีสานใต้ (จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี) (นนร. ชั้นปีที่ 4, วิชาประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์)
22 ต.ค. 31 - จ.พระนครศรีอยุธยา (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย)
28 - 30 ต.ค. 31 - จ.กาญจนบุรี (นนร. ชั้นปีที่ 4, วิชาประวัติศาสตร์ไทย)
2532 27 - 30 พ.ค. 32 - อีสานเหนือ (จ.ชัยภูมิ จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ จ.สกลนคร จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา) (นนร. ชั้นปีที่ 4, วิชาประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์))
8 ก.ค. 32 - บริษัทเอ็มเอ็มซี สิทธิผล มอเตอร์ บริษัทโซนี่ และทำเนียบเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์โลก)
17 พ.ย. 32 - พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และธนาคารแห่งประเทศไทย (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย)
25 - 28 พ.ย. 32 - ภาคเหนือตอนบน (ล้านนา) จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง) (นนร. ชั้นปีที่ 4)
2533 25 - 27 พ.ค. 33 - อีสานใต้ (จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์) (นนร. ชั้นปีที่ 4)
23 ส.ค. 33 - โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จ.ชลบุรี (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์โลก)
3 - 6 พ.ย. 33 - สามนคร (จ.น่าน จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์) (นนร. ชั้นปีที่ 3)
10 พ.ย. 33 - โรงฝึกงานศิลปาชีพ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรดา และพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย)
2534 23 - 26 พ.ค. 34 - ทักษิณฝั่งทะเลตะวันออก (จ.สุราษฏร์ธานี จ. นครศรีธรรมราช จ.สงขลา จ. ปัตตานี จ.นราธิวาส) (นนร. ชั้นปีที่ 4)
20 ก.ค. 34 - บริษัทสยามเฆมี จำกัด จ.สมุทรปราการ (นนร. ชั้นปี 5, วิชาประวัติศาสตร์โลก)
19 ต.ค. 34 - โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย)
9 - 12 พ.ย. 34 - อู่อารยธรรม (จ. พระนครศรีอยุธยา จ. อ่างทอง จ. สระบุรี จ.ลพบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.สิงห์บุรี จ.สระบุรี) (นนร. ชั้นปีที่ 3)
2535 11 - 14 มิ.ย. 35 - บูรพาทิตย์ (จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.จันทบุรี จ.ปราจีนบุรี) (นนร. ชั้นปีที่ 4)
22 ก.ค. 35 - อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทการบินไทย จำกัด (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์โลก)
30 ต.ค. - 2 พ.ย. 35 - ภาคกลางตอนบน (จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี จ.นครสวรรค์) (นนร. ชั้นปีที่ 3)
28 พ.ย. 35 - โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย)*
2536 21-24 พ.ค. 36 - หัวเมืองริมฝั่งอันดามัน (จ.ระนอง จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.ตรัง) (นนร. ชั้นปีที่ 4)
26 มิ.ย. 36 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ และการสื่อสาร แห่งประเทศไทย (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์โลก)
8 พ.ย. 36 - โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย)*
2537 16 มิ.ย. 37 - บริษัทชินวัตรแซทเทลไลท์ จำกัด และองค์การ ESCAP แห่งสหประชาชาติ (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
23-26 มิ.ย. 37 - ประตูสู่พายัพ (จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์) (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ไทย)
19 พ.ย. 37 - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย)*
2538 18 ก.ค. 38 - บริษัทชินวัตรแซทเทลไลท์ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
10-12 พ.ย. 38 - จ.น่าน (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ไทย)
16 พ.ย. 38 - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย)*
2539 1-2 ส.ค. 39 - ราชอาณาจักรกัมพูชา จ.อุบลราชธานี จ.ศรีษะเกษ (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
30 ส.ค. 39 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และสถานีโทรทัศน์ไอทีวี (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
9 พ.ย. 39 - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย)*
2540 17 มิ.ย. 40 - ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก)
12 ก.ค. 40 - ชุมชนจีนย่านเยาวราช (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก)*
21 พ.ย. 40 - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย)*
2541 24 มิ.ย. 41 - สถานีดาวเทียมไทยคม บริษัทชินวัตรแซทเทลไลท์ จำกัด (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
14 ก.ค. 41 - บริษัทไอทีวี จำกัด และสำนักงานหนังสือพิมพ์มติชน (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ไทย)
21 พ.ย. 41 - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย)*
25 พ.ย. 41 - สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย และสถาบันสอนภาษาฝรั่งเศส (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ยุโรป)
2542 22 มิ.ย. 42 - ราชอาณาจักรกัมพูชา (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
21 ก.ค. 42 - ท่าเรือแหลมฉบัง (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
18 พ.ย. 42 - สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์อเมริกา)
20 พ.ย. 42 - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย)*
2543 4 ก.ค. 43 - บ้านตระกูลหวั่งหลี และพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก)
26 ก.ค. 43 - สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (กรุงเทพฯ) ศูนย์ฉายรังสีและผลิตภัณฑ์อาหาร และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (จ.ปทุมธานี) (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
19 ต.ค. 43 - เส้นทางญี่ปุ่นและบริเวณที่เคยเป็นค่ายทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, วัดกุดตะเคียน และน้ำตกลานรัก อ.เมือง จ.นครนายก โดยจักรยาน (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ไทย)*
9 พ.ย. 43 - จ.กาญจนบุรี (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า, อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ทางรถไฟสายมรณะ และพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด) (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ไทย)
14 พ.ย. 43 - จ.นครนายก (เขื่อนนายก, วัดอุดมธานี, วัดใหญ่ทักขิณาราม และตลาดสด) (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ไทย)*
18 พ.ย. 43 - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย)*
2544 16-17 ก.ค. 44 - ราชอาณาจักรกัมพูชา (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
8 ส.ค. 44 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
24 พ.ย. 44 - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย)*
2545 16 ก.ค. 45 - พื้นที่เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก)
7 ส.ค. 45 - บริษัทเอเอ็มดี (ประเทศไทย) จำกัด จ. นนทบุรี พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์บ้านสวนปทุม จ.ปทุมธานี และพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี (นนร.ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
31 ต.ค. 45 - พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า และอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (นนร.ชั้นปีที่ 5, วิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์: ประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก)
23 พ.ย. 45 - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย)*
2546 5 ก.ค. 46 - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2-หลักสูตร 4 ปี, วิชาไทยศึกษา)*
6 ส.ค. 46 - สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology - AIT) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักบ้านสวนปทุม จ.ปทุมธานี (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
14 พ.ย. 46 - เมืองพัทยา จ. ชลบุรี และสนามบินอู่ตะเภา อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาหัวข้อพิเศษ : ประวัติศาสตร์ยุคสงครามเย็น)
2547 10 ก.ค. 47 - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาไทยศึกษา)*
27 ก.ค. 47 - สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (นนร. ชั้นปีที่ 5 วิชาประวัติศาสตร์อเมริกา)
4 ส.ค. 47 - หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ, พิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษก, หออัครศิลปิน และพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักบ้านสวนปทุม จ.ปทุมธานี (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
5 พ.ย. 47 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานคร (นนร. ชั้นปีที่ 5 วิชาประวัติศาสตรทุนนิยมโลก)
2548 9 ก.ค. 48 - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาไทยศึกษา)*
27 ก.ค. 48 - พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักบ้านสวนปทุม จ.ปทุมธานี (นนร. ชั้นปีที่ 5, วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
2 ส.ค. 48 - รัฐสภา พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (นนร. ชั้นปีที่ 4 และ 5, วิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : เปรียบเทียบพัฒนาการประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
18 พ.ย. 48 - พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักบ้านสวนปทุม จ.ปทุมธานี (นนร. ชั้นปีที่ 4, วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
2549 25 ก.ค. 49 - พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักบ้านสวนปทุม จ.ปทุมธานี (นนร. ชั้นปีที่ 4, วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
18 พ.ย. 49 - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาไทยศึกษา)*
2550 18 ก.ค. 50 - พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักบ้านสวนปทุม จ.ปทุมธานี (นนร. ชั้นปีที่ 4, วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
24 ก.ค. 50 - ชุมชนในจังหวัดนครนายก (นนร.ชั้นปีที่ 4 วิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของโลกในกระแสโลกาภิวัตน์)
17 พ.ย. 50 - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาไทยศึกษา)*
2551 23 ก.ค. 51 - พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักบ้านสวนปทุม จ.ปทุมธานี (นนร. ชั้นปีที่ 4, วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
29 ก.ค. 51 - พื้นที่เกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (นนร. ชั้นปีที่ 4 วิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น)
13 พ.ย. 51 - สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (นนร. ชั้นปีที่ 4 วิชาประวัติศาสตร์อเมริกา)
29 พ.ย. 51 - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาไทยศึกษา)*
2552 29 ก.ค. 52 - พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักบ้านสวนปทุม จ.ปทุมธานี (นนร. ชั้นปีที่ 4, วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
4 ส.ค. 52 - พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (นนร. ชั้นปีที่ 2 วิชาประวัติศาสตร์ไทย)
21 พ.ย. 52 - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง (นนร. ชั้นปีที่ 2, วิชาไทยศึกษา)*
26 พ.ย. 52 - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (นนร. ชั้นปีที่ 4 วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2553 28 ก.ค. 53 - พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักบ้านสวนปทุม จ.ปทุมธานี (นนร. ชั้นปีที่ 4, วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
3 ส.ค. 53 - สถานเอกอัครราชทูตและทำเนียบเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, ศูนย์การค้าเกาหลี กรุงเทพฯ (นนร. ชั้นปีที่ 4, วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก)
หมายเหตุ * องค์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์โปรดเกล้าฯ ให้อาจารย์หัวหน้าวิชานำนักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษา
- ปรับปรุงครั้งล่าสุด 5 สิงหาคม 2553

footer ©กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า