banner Histdept

Vmenu

การจัดสัมมนาทางวิชาการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางประวัติศาสตร์ กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ในนามของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เป็นเจ้าภาพ จัดสัมมนาทางวิชาการ ดังนี้

1. "ภาษากับประวัติศาสตร์ และความเคลื่อนไหวในวิชาประวัติศาสตร์ไทย", รร.จปร. เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมประวัติศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ รร.จปร., 16-18 กุมภาพันธ์ 2533

องค์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ทรงนำเสนอบทความเรื่อง "นครนายกกับสงครามโลกครั้งที่ 2"

2. "หนึ่งศตวรรษสยามใหม่กับเส้นทางสู่อนาคต", รร.จปร. เป็นเจ้าภาพร่วมกับร่วมกับสมาคมประวัติศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ รร.จปร., 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2535

องค์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ทรงนำเสนอบทความเรื่อง "การจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสยามใหม่ใน ช่วง พ.ศ. 2430 - 2475"

3. "ประวัติศาสตร์เมืองนครนายก", รร.จปร. เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา, 6 กันยายน 2537

4. "อันเนื่องด้วยสงคราม 3 ชื่อ: สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามมหาเอเชียบูรพา และสงครามเอเชียแปซิฟิก", รร.จปร. เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา รร.จปร., 18 สิงหาคม 2542.
บทความที่เสนอในการสัมมนาครั้งนี้ทั้งหมดพิมพ์เผยแพร่ จุลสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 17 ฉบับ 3 (กุมภาพันธ์-เมษายน 2544).

5. "ของขวัญแห่งมิตรภาพ: สองศตวรรษแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทย และแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพระราชดำริ พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา รร.จปร., 8 พฤศจิกายน 2561.

6. " 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ.1949 " ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา รร.จปร., 16 กันยายน 2562.

footer ©กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า