banner Histdept

Vmenu

การส่งเสริมการวิจัย

โครงการแหล่งเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในต่างประเทศตามพระราชดำริ

1. เอกสารประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศไทยจากประเทศอังกฤษ

องค์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์มีพระราโชบายส่งเสริมให้การวิจัยประวัติศาสตร์ไทยเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น และทรงตระหนักถึง ความสำคัญของหลักฐานประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศไทยในต่างประเทศ ดังนั้น ในต้นปี พ.ศ. 2535 จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ ให้อาจารย์ในกองวิชาไปค้นคว้าวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองนครนายก ที่หอจดหมายเหตุสาธารณะ (The Public Record Office) กรุงลอนดอน อังกฤษ พร้อมทั้งให้สำรวจและศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศไทย และถ่ายสำเนาเอกสารไว้โครงการนี้ได้ดำเนินการซ้ำอีกในต้นปี พ.ศ. 2536 สำเนาเอกสารจาก The Public Record Office มีจำนวนรวม 34 แฟ้ม 49 รายการ 1,905 แผ่น ได้มีการจัดทำบัญชีสำเนาเอกสารแล้ว และเปิดให้บริการ เอกสารที่ห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์

2. เอกสารประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศไทยจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปี พ.ศ. 2539 องค์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์มีพระกรุณาธิคุณให้อาจารย์กองวิชาประวัติศาสตร์ ไปค้นคว้าเอกสารประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ ประเทศไทยที่สหรัฐอเมริกา ที่ The National Archives and Records Administration ผู้ค้นคว้าได้สำรวจและศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อถ่ายสำเนาเอกสารค้นคว้า ได้มีการถ่ายสำเนาเอกสารไว้ให้บริการที่กองวิชาประวัติศาสตร์ และได้ดำเนินการจัดทำ บัญชีสำเนาเอกสาร ไปบ้างแล้ว

footer ©กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า