banner Histdept

Vmenu

คู่มือทัศนศึกษา

คู่มือทัศนศึกษาจังหวัดน่าน. กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาส พลโทหญิง สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงนำคณะอาจารย์ และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาพื้นที่จังหวัดน่าน, 10-12 พฤศจิกายน 2538.

ทักษิณฝั่งทะเลตะวันออก. กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาส พลตรีหญิง สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงนำ คณะอาจารย์ และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, 23-26 พฤษภาคม 2534.

บูรพาทิตย์. กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาส พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนำคณะอาจารย์ และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออก, 11-14 มิถุนายน 2535.

ประตูสู่พายัพ. กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนำคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาภาคเหนือ ตอนล่าง, 23–26 มิถุนายน 2537.

ภาคกลางตอนบน. กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาส พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนำคณะอาจารย์ และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาพื้นที่ ภาคกลาง ตอนบน, 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2535.

ล้านนา. กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาส พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนำคณะอาจารย์ และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาภาคเหนือตอนบน, 25-28 พฤศจิกายน 2532.

สามนคร น่าน แพร่ อุตรดิตถ์. กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนำคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาภาคเหนือ, 3-6 พฤศจิกายน 2533.

หัวเมืองริมฝั่งอันดามัน. กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนำคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาภาคใต้ฝั่งตะวันตก, 21-24 พฤษภาคม 2536.

อีสานใต้. กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนำคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง, 25-27 พฤษภาคม 2533.

อีสานเหนือ. กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนำคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน, 27-30 พฤษภาคม 2532.

อู่อารยธรรม. กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนำคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาพื้นที่ภาคกลาง, 9-12 พฤศจิกายน 2534.

Đi Thăm Việt Nam ตามเสด็จฯ เยือนฮานอย ศึกษาร่องรอยแห่งอดีต. กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนำคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษากรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม, 26 พฤศจิกายน 2552.

รู้จักชาวเอเชียใต้นอกภูมิภาค. กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนำคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์, 10 ตุลาคม 2562.

footer ©กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า