banner Histdept

Vmenu

ห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์

ผู้อุปถัมภ์

ขอเชิญร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์ ห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา รร.จปร.

เพื่อพัฒนาห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้เป็นห้องสมุดเฉพาะทางสาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กองทัพไทย

ขอเชิญบริจาคหนังสือวิชาการ (เก่าและใหม่) ทางประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการทหาร ตลอดทั้งหนังสืออนุสรณ์ซึ่งจัดพิมพ์เนื่องในวาระต่างๆ เกี่ยวกับกองทัพไทยและทหารไทย

ติดต่อที่ ร.ท.หญิง พอฤทัย นิลประพัฒน์, ห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นครนายก, 26001

โทรศัพท์
 • กรุงเทพฯ-นครนายก, 02-243-0449
 • จังหวัดอื่น (ยกเว้นกรุงเทพฯ) - นครนายก, (037) 902-005
 • ภายใน 62705
 • รายพระนามและนามผู้อุปถัมภ์

  ส่วนพระองค์และบุคคล
 • พล.อ.หญิง ศ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • พล.อ. เกษม นภาสวัสดิ์
 • คุณเกษม โพธิกุลชนันท์
 • คุณเกรียงไกร สัมปัชชลิต
 • คุณขจรเกียรติ เกียรติสุนทร
 • ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์
 • พล.ต. จรัญ สารสิทธิ์
 • ผศ.ดร.จรัล มะลูลีม
 • คุณชฎาวรรณ คังคะเกตุ
 • คุณฉัตรนภดล อักษรสวาสดิ์
 • พ.อ.หญิง ผศ. ชมนาด เทียมพิภพ
 • ร.อ. ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล
 • ศ. ดร. ธำรง เปรมปรีด์
 • พ.อ.หญิง ผศ. นงลักษณ์ ลิ้มศิริ
 • พ.อ.หญิง ดร. คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 • พ.ท. เนตร อุตมัง
 • คุณบัณฑูร ล่ำซำ
 • พ.อ.หญิง ปิยนุช รัตนวิชัย
 • อาจารย์ประภัสสร โกศัลวัฒน์
 • อาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
 • พ.อ. พิจิตร ขจรกล่ำ
 • พ.ท. พีรฉัตร และคุณพิมพาภรณ์ พานทอง
 • พ.อ. รศ. พีรพล สงนุ้ย
 • อาจารย์โยชิกาวา โทชิฮารุ
 • พล.ท. รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์
 • อาจารย์ละออทอง อัมรินทร์รัตน์
 • ดร. ลิลี่ โกศัยยานนท์
 • ส.ท. วิทย์ โฆสิตมาน
 • คุณวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์
 • ดร. วิวัฒน์ มุ่งการดี
 • พ.อ. วีระยุทธ ม่วงปิ่น
 • พ.อ. วีรัฐ เกษสาคร
 • พ.อ. ผศ. ศรศักร ชูสวัสดิ์
 • คุณศิรินันท์ บุญศิริ
 • พ.อ.หญิง ศิริรัตน์ บุญรอด
 • พล.ต.หญิง ศรีสุนทร นาคะอภิ
 • ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
 • พ.อ. ศุภชัย ศรีหอม
 • คุณศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
 • คุณสมศรี เอี่ยมธรรม
 • พ.ท. สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ
 • พ.อ. สุพเดช อุทา และครอบครัว
 • ม.ร.ว. สายสิงห์ ศิริบุตร
 • คุณสิริลักษณ์ สัมปัชชลิต
 • พล.ต.สุชิน บุญรอด
 • ดร. สุด จอนเจิดสิน
 • อาจารย์สุนทร คัยนันท์
 • ดร. อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ
 • คุณอานุภาพ อึ้งขจรกุล
 • คุณอาพล นันทขว้าง
 • คุณอารีย์ สุสายัณห์
 • พล.ท. อำพัน ณ พัทลุง
 • พ.อ.หญิง อักษรศรี หงสกุล
 • พ.อ. อัศวิน พันธุ์นิล
 • น.พ. โอภาส ชุตาภา
 • พ.อ. โอภาส รัตนบุรี
 • Prof. Han Ten Brummelhuis
 • Prof. Lee Han-Woo

 • สถาบันและคณะบุคคล
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • กรมศิลปากร
  - กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
  - สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 • กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการทหารบก
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • คณะนายทหาร สำนักรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
 • ตลาดเหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • บริษัท แคนดิดมีเดีย จำกัด (คุณวรยศ ทิพยจารุโภคา)
 • บริษัทยู เอกซ์ เพรส จำกัด (คุณศักดิ์ชัย สุคนธานิตย์และคุณชวพล ศิริพจนานนท์
 • มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (คุณศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา)
 • โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
 • วัดใหญ่ทักขิณาราม (นครนายก)
 • วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า (นครนายก)
 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (คุณสุภาพร จันทรศิริ)
 • สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย (ฝ่ายข่าวสารและประชาสัมพันธ์)
 • สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำนักข่าวสารญี่ปุ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (คุณนันทิยา สว่างวุฒิธรรม)
 • สำนักงานจังหวัดนครนายก
 • สำนักงานอัยการสูงสุด (คุณเอมอร ตันเถียร)
 • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักราชเลขาธิการ
 • อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
 • ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 25 สิงหาคม 2551

  footer ©กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า