banner Histdept

Vmenu

ห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์

ประวัติ

  ห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

ห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์เกิดขึ้นพร้อมการตั้งกองวิชาประวัติศาสตร์ในปี พ.ศ. 2530 เริ่มต้นด้วยหนังสือพระราชทานจากพันเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (พระยศในขณะนั้น) หัวหน้ากองวิชาประวัติศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การค้นคว้าของอาจารย์ และนักเรียนนายร้อย ตลอดจนบุคคลที่สนใจ ปัจจุบันมีหนังสือประมาณ 5,000 เล่ม หนังสือเกือบทั้งหมดเป็นหนังสือพระราชทาน หรือจัดซื้อด้วยพระราชทรัพย์ และหนังสือบริจาคจากอาจารย์ และผู้อุปถัมภ์ ตลอดทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน

เพื่อพัฒนาห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้เป็นห้องสมุดเฉพาะทางสาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กองทัพไทย ขอเชิญบริจาคหนังสือวิชาการ (เก่าและใหม่) ทางประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการทหาร ตลอดทั้งหนังสืออนุสรณ์ซึ่งจัดพิมพ์เนื่องในวาระต่างๆ เกี่ยวกับกองทัพไทยและทหารไทย

ติดต่อที่ ร.ท.หญิง พอฤทัย นิลประพัฒน์ ห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ. รร.จปร.
โทรศัพท์ กรุงเทพฯ-นครนายก, (02) 243-0449
จังหวัดอื่น (ยกเว้นกรุงเทพฯ) - นครนายก, (037) 902-005,
ภายใน 62705

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 25 สิงหาคม 2551

footer ©กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า