banner Histdept
Vmenu
การเรียนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนนายร้อย มีจุดประสงค์หลัก ในการให้นักเรียนฝึกหัดวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการคิดหาเหตุผล มีสำนึกทางประวัติศาสตร์ ให้มีความรู้ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยควรรู้รากเหง้าเรื่องราวของตนเอง ความรู้นี้จะเป็นพื้นฐานช่วยเชื่อมโยงให้เข้าใจสังคมไทยปัจจุบันดีขึ้น ให้รู้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก ทั้งหมดนี้มีส่วนเอื้อให้การทำงานดีขึ้น ...

 

ที่มา: เพราะขอบฟ้ากว้าง. (รร.จปร.จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส
พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระชนมายุครบ 40 พรรษา, 2 เมษายน 2538), หน้า 34.

footer ©กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า