ห้องสมุด กปศ
กองวิชาประวัติศาสตร์  ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
Menu

กองวิชาประวัติศาสตร์

ห้องสมุด

สืบค้นข้อมูลหนังสือ

เรียกดูหนังสือตาม
เลขระเบียน (MFN)

เรียกดูหนังสือตาม
ที่บันทึกข้อมูล

เอกสารจดหมายเหตุ

สืบค้นข้อมูล


โครงการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์

หนังสือหายากของ
Mr.U Moe Myint


แสดงความคิดเห็น
History Dept - Book Search


  

สืบค้นหนังสือในห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์
พิมพ์คำที่ต้องการสืบค้น แล้วกดปุ่ม [Submit]

    คำแนะนำการค้น
  • โปรดใส่คำค้นช่องละคำ เชื่อมด้วย and or หรือ not ที่เลือกจากช่องด้านหน้าคำค้น
  • หรือใส่คำค้นมากกว่า 1 คำในช่องเดียวกัน กรณีที่เป็นวลี เช่น world war
  • และสามารถเลือกค้นเฉพาะบางเขตข้อมูล ได้แก่ Keyword, Author, Title, Year, Call Number โดยเลือกรายการที่ช่องด้านขวาของคำค้น


Web Library Development Module, "WEB-LIB", Up: April 2007
Last Updated: Nov. 2016