TheTwain Have Met กฎหมายรัชกาลที่ ๕ ปี
รศ ๑๑๙
กฎหมายลักษณผัวเมีย กฎหมายอาญาทหารกฎ
ว่าด้วยอำนาจลงอาญา
ทหารบก รศ ๑๓๐
กฏข้อบังคับคำสั่ง สำหรับ
ข้าราชการกองหนุน
กรมศึกษาธิการบันได
เล่ม๔
การบำรุงรักษาเด็ก
สำคัญเพียงไรของ
นายเม่งติ้ด มงคลสมัย
การปฏิบัติของตำรวจ
สนาม
การสนทนากับเด็ก
เรื่องอุดมคติ
การสำหรวดสำมะโนครัว
ไนดินแดนที่ได้คืน
๔ จังหวัดพศ. ๒๔๘๔