banner Histdept

Vmenu

หน้าที่และความรับผิดชอบ


กองวิชาประวัติศาสตร์มีหน้าที่ให้การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์แก่นักเรียนนายร้อย โดยมุ่งหวังให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต และเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาระดับสูงต่อไป นอกจากนี้ยังมีภารกิจด้านการ วิจัยทางประวัติศาสตร์ ตามนโยบายของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกองทัพบก

แม้ประวัติของกองวิชาประวัติศาสตร์จะไม่ยาวนานนัก (จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530) แต่การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ของโรงเรียนนายร้อยมาตั้งแต่สมัยแรกตั้งในชื่อว่า วิชาพงศาวดาร

footer ©กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า