banner Histdept

Vmenu

หลักสูตรการศึกษากองวิชาประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2544

สังเขปรายวิชาประวัติศาสตร์

วิชาบังคับ HI 2001 ไทยศึกษา (ชั้นปีที่ 2) หรือ HI 2002 ตะวันตกศึกษา (ชั้นปีที่ 2) และ
HI 4002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (ชั้นปีที่ 4)
วิชาเลือกเสรี
(ชั้นปีที่ 4)
HI 4101ประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก HI 4102ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
HI 4103ประวัติศาสตร์จีน HI 4104ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
HI 4105ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ HI 4106ประวัติศาสตร์ไทย
HI 4107ประวัติศาสตร์อเมริกา HI 4108ประวัติศาสตร์ยุโรป
HI 4109ประวัติศาสตร์รัสเซีย HI 4110หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์

footer ©กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า