banner Histdept

Vmenu

หลักสูตรการศึกษากองวิชาประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2534

ตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2534 การจัดการศึกษาของกองวิชาประวัติศาสตร์ มุ่งสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรมไทยให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นต้นๆ และความรอบรู้และก้าวทันความเป็นไปของเหตุการณ์โลกปัจจุบันให้กับนักเรียนนายร้อยที่กำลังจะ จบการศึกษาเป็นนายทหาร

สังเขปรายวิชากองวิชาประวัติศาสตร์

วิชาบังคับ HI 2001 พื้นฐานอารยธรรมไทย (ชั้นปีที่ 2) HI 5101 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (ชั้นปีที่ 5)
วิชาเลือกเสรี
(ชั้นปีที่ 5)
HI 6002 ประวัติศาสตร์ไทย HI 6003 ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์
HI 6102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ HI 6103 ประวัติศาสตร์อเมริกา
HI 6104 ประวัติศาสตร์ยุโรป HI 6105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
HI 6106 ประวัติศาสตร์จีน HI 6107 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
HI 6108 ประวัติศาสตร์รัสเซีย HI 6901 หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์

footer ©กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า