banner Histdept

Vmenu

บทความทางวิชาการ
"นครนายก: ชุมชนเกษตรกรรมและเมืองนครนายก" (PDF) - พ.ต.ศรศักร ชูสวัสดิ์
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ พ.ศ. 2543. Online 18 ก.พ. 45
"เหตุการณ์การเมืองไทย ค.ศ. 1940 ก่อนญี่ปุ่นบุกไทย:ทัศนะของทูตอังกฤษประจำประเทศไทย" (PDF) - พ.ต. ศรศักร ชูสวัสดิ์
เสนาศึกษา, เล่มที่ 59 ตอนที่ 4 - 5 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2536): 35-45. Online 18 ก.พ. 45
"พระราชปรัชญาประวัติศาสตร์ของพลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" (PDF) - ร.ท.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ.
เพราะขอบฟ้ากว้าง, (2538), หน้า 36-45. Online 27 ก.พ. 45
"การเจรจาทางทหารระหว่างไทยกับฝ่ายสัมพันธมิตรหลังสงครามโลกครั้งที่ 2" (PDF) - พ.ต.ศรศักร ชูสวัสดิ์
จุลสารไทยคดีศึกษา, 17 (ก.พ.-เม.ย. 44): 59-70. Online 12 ส.ค. 45
"นครนายกเมืองใหม่ (Nakornnayok New Town NNT)" (PDF) - พ.ต.ศรศักร ชูสวัสดิ์ (HTM)
Online 23 ม.ค. 47
หนังสือ "เพราะขอบฟ้ากว้าง" (HTM)
Online 18 มิ.ย. 51
"ประวัติศาสตร์เวียดนาม" (PDF)
Online 10 มกราคม 52
-

footer ©กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า