banner Histdept

Vmenu

ฝ่ายบริหาร

ผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า:
พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้อำนวยการกองวิชาฯ : พ.อ.รศ.ดร.พีรพล สงนุ้ย
รองผู้อำนวยการกองวิชาฯ : พ.อ.หญิง ดรรชนวรรณ เทศนธรรม

footer ©กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า