banner Histdept

Vmenu

ระเบียบ สกอ. 8 พ.ย.62

"การปรับปรุงเกณฑ์มาตราฐานระดับอุดมศึกษา และ มคอ. ให้ตอบโจทย์มาตรฐานการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน"

"ประเด็นพิจารณาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร"

"ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒"

"แบบ มคอ ๒ แบบใหม่ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน และเห็นชอบโดย กกอ."

"ร่าง การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒๕๕๘"

footer ©กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า